Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Serwis Ogloszeniaprasowe.net, działający pod adresem http://www.ogloszeniaprasowe.net prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, przez Prezydenta Wrocławia, NIP 8971115425, REGON 930989933.

 

Kontakt z Serwisem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ibop.pl; telefonicznie: 71 785 55 23; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław.

 

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

Serwis Internetowy, Ogloszeniaprasowe.net - to Serwis pośredniczący w przekazywaniu zamówień Ogłoszeniodawcy w celu publikacji ogłoszeń drobnych w Tytułach prasowych wydanych przez Wydawcę.

 

Usługodawca, SUNpress

SUNpress Paweł Łebkowski właściciel serwisu Ogloszeniaprasowe.net z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3, 53-431 Wrocław, NIP 897-111-54-25, Regon 930989933, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Ogłoszeniodawca, Usługobiorca

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w Tytułach prasowych  poprzez serwis Ogloszeniaprasowe.net

 

Przedsiębiorca

osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą albo zawodową we własnym imieniu. składający Zamówienie w Serwisie

 

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamawiająca Usługę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 par 1. Kodeksu cywilnego).

 

Wydawca

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon +48 22 201 44 00, e-mail ogloszeniadrobne@gratka.pl zwana dalej Wydawcą 

 

Tytuły prasowe

wydawane przez Wydawcę dzienniki regionalne ukazujący się od poniedziałku do soboty.  Pełna lista tytułów prasowych w których Ogłoszeniodawca może opublikować Ogłoszenie drobne znajduje się w Serwisie Usługodawcy w zakładce: Tytuły prasowe.

 

Usługa

kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu ogłoszenia drobnego w tytułach prasowych Wydawcy 

 

Zamówienie

zamówienie Usługi polegającej na publikacji Ogłoszenia drobnego w Tytułach prasowych Wydawcy, składane przy pomocy elektronicznego formularza, umieszczonego na stronie internetowej, znajdującej się w obrębie Serwisu.

 

Produkt „Ogłoszenie drobne”

ogłoszenie płatne za linie, zawierające max do 12 linii. Ogłoszenie drobne przyjmowane jest do odpowiedniej kategorii – rubryki i podrubryki zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Wydawcę. Wszystkie zamieszczone ogłoszenia drobne są ogłoszeniami płatnymi.

 

Dotpay

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Ogłoszeniodawcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

 

Pliki Cookies - „Ciasteczka”

pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

 

Adres IP

indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

 

Czas realizacji zamówienia

czas, w jakim Serwis wykona Zamówienie publikacji ogłoszenia w Tytułach prasowych Wydawcy 

 

Faktura Pro-Forma

faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) 

 

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

 

PDF

format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

 

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

 

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

Regulamin

niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego, składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, uiszczania przez Ogłoszeniodawcę ceny sprzedaży Ogłoszeń drobnych, uprawnienia Ogłoszeniodawcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Serwis Internetowy nieodpłatnie udostępnia Ogłoszeniodawcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Serwisu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego w tym przeglądania cenników ogłoszeń Wydawcy, oraz składania zamówień na publikację Ogłoszeń drobnych w Gazecie Wyborczej, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Ogłoszeniodawcą przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

 

 

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH w Tytułach prasowych Wydawcy 

1. Informacje o cenach Ogłoszeń drobnych dostępnych w Serwisie Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych w Serwisie Internetowym:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają ceny netto oraz ceny brutto (z VAT),

c) dotyczą 1 linii tekstu o długości ok. 35 znaków. (Jako znak liczona jest litera, znak interpunkcyjny, spacja, cudzysłów, wykrzyknik).

 

 

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE.

1. Przyjmowanie przez Usługodawcę, przy pomocy elektronicznego formularza Zamówień,umieszczonego na stronie internetowej, znajdującego się w obrębie Serwisu, jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszeń w Gazecie Wyborczej poprzez serwis

www.Ogloszeniaprasowe.net obejmuje etapy:

a) sformułowanie treści i formy ogłoszenia, wskazanie Tytułu prasowego w którym ma się ukazać zamawiane Ogłoszenie drobne, rubryki i dat emisji przez Ogłoszeniodawcę oraz automatyczna wycena zlecenia;

b) przekierowanie do systemu płatności DOTPAY umożliwiającego automatyczne przyjęcie płatności od Ogłoszeniodawcy i jej potwierdzenie, poprzez przesłanie kopii zamówienia oraz informacji o dokonanej płatności na adres email podany przy rejestracji w Serwisie. Ogłoszeniodawca może również po sformułowaniu treści i formy ogłoszenia, dat emisji wybrać opcję „Przelew Tradycyjny” dokonując płatności za ogłoszenie przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy podane na stronie głównej Serwisu w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia przesłanego na adres email Ogłoszeniodawcy. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres email: biuro@ibop.pl lub fax 71 343 59 28 lub 71 341 98 85 przed emisją ogłoszenia drobnego. Wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy a nie potwierdzone emailem lub faxem w dniu uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi publikacji ogłoszeń drobnych w wybranym przez Ogłoszeniodawcę Tytule prasowym będą zwracane na konto Ogłoszeniodawcy lub zostanie ustalona ze Zleceniodawcą inna data publikacji Ogłoszenia drobnego.

3. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach prasowych w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę.

4. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu prasowego.

5. Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Tytułu, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.

6. Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.

7. Usługodawca poprzez Serwis Ogloszeniaprasowe.net  nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń drobnych o tematyce towarzyskiej.

8. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki, poza wypadkami, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie powyżej. W przypadku zmiany klasyfikacji Ogłoszeniodawca zostanie o tym poinformowany i może nie wyrazić zgody na zmianę klasyfikacji.

9. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule prasowym oraz w Serwisie Internetowym (jeżeli podlega ono zamieszczeniu w Serwisie Internetowym ) jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym w Serwisie, przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca nie więcej niż 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika. Usługodawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.

10. Wycena ogłoszeń drobnych odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu wyceny ogłoszenia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie ogłoszeń od Ogłoszeniodawcy.

11. Usługodawca może uzależnić publikację Ogłoszenia drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści - jeśli jest uzasadnione treścią ogłoszenia. W szczególności Usługodawca będzie wymagał druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.

12. Ogłoszenia drobne będą zamieszczane w podrubrykach według kolejności alfabetycznej.

13. Wydawca nie zapewnia stałego układu graficznego stron, na których w Tytułach oraz w Serwisach Internetowych ukazuje się Ogłoszenia Drobne.

14. Tekst ogłoszenia, dopuszczalne formy i postacie, daty emisji, w których będą publikowane ustala Ogłoszeniodawca poprzez formularz Zamówienia w Serwisie Ogloszeniaprasowe.net 

15. Ogłoszeniodawca zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, zobowiązany jest do przekazania swoich poprawnych danych osobowych i adresowych (imię, nazwisko, nr telefonu), umieszczanych na zamówieniu. Serwis nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Daty emisji ogłoszeń wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawcy. Maksymalne terminy w których przyjmowane są ogłoszenia drobne przez Usługodawcę określone są na stronie głównej Serwisu w zakładce „TERMINY PUBLIKACJI”

 

 

WYMOGI EDYCYJNE OGŁOSZEŃ DROBNYCH

1. Numery telefonów w treści Ogłoszenia Drobnego muszą być podawane według następującego schematu:

a. dla numerów telefonów stacjonarnych: 00/000-00-00 (przy czym cyfry przed ukośnikiem odnoszą się do numeru kierunkowego);

b. dla numerów telefonów komórkowych: 000-000-000.

2. W przypadku gdy w treści Ogłoszenia Drobnego podano numer telefonu zagranicznego operatora telefonicznego, treść Ogłoszenia Drobnego powinna zawierać także wskazanie kraju, którego ten numer telefonu dotyczy.

3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami takimi jak wykrzyknik, cudzysłów, nawias itp. oraz zbitkami liter takimi jak w szczególności zbitka „aaa”.

4. Numer telefonu Ogłoszeniodawcy powinien być umieszczony na końcu treści Ogłoszenia i podany zgodnie ze schematem wskazanym w ust. 1 powyżej.

5. Ogłoszenia Drobne muszą rozpoczynać się od słów, za wyjątkiem ogłoszeń dotyczących konkretnych modeli produktów (takich jak np. marki samochodów), które mogą rozpoczynać się od wskazania nazwy lub numeru modelu.

6. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące sprzedaży pojazdu, powinien w treści tego Ogłoszenia Drobnego podać markę i model pojazdu oraz województwo, w którym pojazd ten się znajduje, natomiast Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące nabycia pojazdu, powinien wskazać w jakim województwie chciałby dokonać zakupu.

7. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może składać się wyłącznie ze skrótów, musi być jasna, czytelna i zgodna z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego. Ponadto treść Ogłoszenia Drobnego nie może zawierać słów obraźliwych, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje.

8. Treść Ogłoszenia Drobnego, w którym Ogłoszeniodawca informuje o chęci podjęcia pracy powinna wskazywać stanowisko lub rodzaj pracy, którą Ogłoszeniodawca chce podjąć, chyba że sprecyzowanie stanowiska lub rodzaju pracy jest niemożliwe (z treści Ogłoszenia wynika, że Ogłoszeniodawca chce podjąć jakąkolwiek pracę).

 

 

PŁATNOŚCI ZA OGŁOSZENIA

1. Serwis Ogloszeniaprasowe.net wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji Ogłoszenia drobne zanim nastąpi przekazanie ich do publikacji.

2. Ogłoszeniodawca wybierając płatność za Ogłoszenie drobne dokonywane za pośrednictwem DOTPAY ma do wyboru następujące systemy płatności

a) karta debetowa

b) karta kredytowa

c) szybki e-przelew

3. Klienci posiadający dostęp do swoich kont poprzez Internet (i możliwość wykonywania przelewów) mogą dokonać zapłaty za zlecanie ogłoszeń drobnych za pomocą przedpłaty za ogłoszenie bezpośrednio na konto Usługodawcy. Numer konta Usługodawcy znajduje się na stronie głównej Serwisu.

4. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie informacji o dokonanej płatności za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@ibop.pl

 

 

WSTRZYMANIE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA DROBNEGO

1. Jeśli ogłoszenie zgłoszone przez Ogłoszeniodawcę kwalifikuje się do publikacji, zostają one automatycznie wysłane do Wydawcy. Wstrzymanie publikacji ogłoszeń lub ich wycofywanie przed publikacją winno być zgłoszone pisemnie emailem lub faxem. W celu wstrzymania ogłoszeń lub ich wycofania należy przesłać wiadomość na adres biuro@ibop.pl za potwierdzeniem odbioru lub faxem na numer 71 343 59 28 lub 71 341 98 85 w godzinach 9.00 – 17.00 .

2. Składając rezygnację z publikacji ogłoszenia drobnego, Ogłoszeniodawca podaje Usługodawcy: Numer zamówienia, który mu został przydzielony przy wypełnianiu formularza Zamówienia, dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę: Imię i nazwisko lub nazwę Firmy lub Instytucji.

3. Wpłynięcie rezygnacji z Zamówienia jest skuteczne i nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi do godz. 14.00 na 2 dni robocze poprzedzające emisję ogłoszenia.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

a) treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę: Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksu Etyki Reklamy, lub

b) osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,

c) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli SUNpress nie otrzymał lub otrzymał z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej Ogłoszenia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

b) odmowy świadczenia Usług jeśli Ogłoszeniodawca poda błędny lub fałszywy adres email oraz telefon, uniemożliwiając w ten sposób kontakt z Ogłoszeniodawcą.

4. Zastrzeżenia zamieszczone w powyższym ust. 2 oraz ust. 3 nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Ogłoszeniodawców przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie przyjmuje do druku w gazetach Wydawców ogłoszeń, które są sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Usługodawcy lub Wydawcy w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia drobnego lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Usługodawcy lub Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach – informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

4. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców ani nie uczestniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami, nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.

 

 

REKLAMACJE

1, Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Ogłoszeniodawca może zgłaszać pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@ibop.pl  W reklamacji Ogłoszeniodawca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Serwis zobowiązany jest do umieszczenia ogłoszenia w Tytułach prasowych Wydawcy bez wad i błędów. W przypadku stwierdzenia błędu w Ogłoszeniu Ogłoszeniodawcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady ogłoszenia. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Ogłoszeniodawca może żądać dodatkowej emisji ogłoszenia, obniżenia ceny ogłoszenia albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 

3. Reklamację ogłoszenia Klient może przesłać na adres e-mail: biuro@ibop.pl lub listownie na adres Serwisu:

SUNpress Paweł Łebkowski
Plac Pereca 3 lok. 1 b
(53-431) Wrocław
 

4. W reklamacji należy podać Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia jakie otrzymało Państwa ogłoszenie, informacje o błędach, datę publikacji ogłoszenia(wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu pod adresem -

http://ogloszeniaprasowe.net/formularz-reklamacyjny).

5. Serwis niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania Reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Serwis zwróci Ogłoszeniodawcy równowartość ceny Ogłoszenia lub opublikuje ponownie Ogłoszenie w innym ustalonym z Ogłoszeniodawcą terminie. Zwrot kosztów następuje na podane przez Klienta konto bankowe.

 

 

ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą e-mail na adres: biuro@ibop.pl 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument powinien także wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny.

4. Zwrot zapłaty na rzecz Konsumenta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Usługodawcy Produktu

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który to Produkt posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z osobą Konsumenta. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 6 poniżej w związku z niezgodnością Produktu z umową.

6. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Serwisie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca odpowiada za wady Produktów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

7. Klient może zrezygnować z Zamówienia i Odstąpić od umowy jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skierowane publikacji w Tytułach prasowych Wydawcy.

a) poprzez wysłanie rezygnacji z zamówienia na adres: biuro@ibop.pl

b) poprzez wysłanie SMSa na numer 501 384 294

8. Terminy rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy bez konsekwencji finasowych:

godzina 14.00 na 2 dni przed planowaną emisją Ogłoszenia drobnego w Tytule prasowym Wydawcy.

9. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem – www.ogloszeniaprasowe.net/formularz-odstapienia-od-umowy

10. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego Konsumenta Serwis Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

FAKTURA VAT, PARAGON

1. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca żąda wystawienia faktury VAT, Usługodawca wystawi za opublikowane ogłoszenie drobne fakturę, przy czym:

a) faktura zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy

b) faktura zostaje wysłana Ogłoszeniodawcy na adres email podany przy rejestracji zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT z pieczątkami firmy i wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej zgłoszenie takie należy przesłać na adres: biuro@ibop.pl

c) w przypadku nie wypełnienia przy rejestracji danych do faktury VAT lub niezgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT, Ogłoszeniodawcy zostanie wystawiony paragon za zamówione Ogłoszenie drobne.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy zapewnia, że w każdym momencie w Serwisie www.Ogloszeniaprasowe.net znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie PDF - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

5. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy Prawo prasowe, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.Ogloszeniaprasowe.net/regulamin