Polityka prywatności - Polityka Ochrony Danych Osobowych

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), SUNpress Paweł Łebkowski. z siedzibą we Wrocławiu,  NIP 8971115425 adres do korespondencji: Plac Pereca 3/1b, 53-431 Wrocław, e-mail: biuro@sunpress.pl, zwany dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ogloszeniaprasowe.net

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

II. Dane osobowe.

§ 3

1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji umowy publikacji ogłoszenia zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup

4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Usługodawcy, są przetwarzane zgodnie z prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług, zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a) Obsługującemu płatności Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 296790, NIP: 6342661860, Regon: 240770255

b) prowadzącemu hosting tj home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242, KRS: 000431335

c) prowadzącemu rozliczenia podatkowe: Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro Rachunkowe Bogusław Nowicki, ul. Grota Roweckiego 81, 52-232 Wrocław, NIP:8990023078. REGON:930294697

d) wydawcy gazet dostępnych w serwisie ogloszeniaprasowe.net w przypadku sytuacji spornych lub niezbędnych do zrealizowania zamówienia publikacji ogłoszenia: Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609.

§ 5

1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora§ 6

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je jedynie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 7

1. Użytkownicy Serwisu, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Usługodawcy poprzez adresy e-mail dostępne w Serwisie

Usługodawca przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z Użytkownikami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące produktów i usług oferowanych przez SUNpress

Usługodawca zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Użytkownikiem, wyłącznie w celach przez niego określonych.

 

III. Pliki cookies.

§ 8

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.

§ 9

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

§ 10

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

§ 11

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 12

Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 13

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę.

§ 14

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

§ 15

Usługodawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

 

§ 16

Użytkownik, który chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z SUNpress pisząc na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 B

53-431 Wrocław

lub drogą mailową na:  biuro@sunpress.pl